header
Kontakt

Účtovníctvo D.Ú.P.M
Miletičova 23
821 08  Bratislava

tel: 02/ 555 732 49
mob: 0903 801 894
0907 801 494
e-mail: dupm@dupm.sk

 

 

ALMON s.r.o.
Sklenené konštrukcie

www.almonsro.sk

Účtovníctvo

Vedenie podvojného účtovníctva pre podnikateľské subjekty v zmysle zákona o účtovníctve. Našim  klientom poskytujeme mesačné závierky, ktoré obsahujú hlavnú knihu, účtovné denníky, inventarizácie pohľadávok a záväzkov, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty. V zákonoch stanovených  termínoch daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, k dani z nehnuteľností, súhrnné výkazy a ročné závierky.

V prípade potreby klientov robíme rekonštrukcie účtovníctva za minulé obdobia, vedieme účtovníctvo spoločností na ktoré bol vyhlásený konkurz a spoločností v likvidácii.

 

Mzdy

Komplexné spracovanie mzdovej agendy včítane personálnej v súlade so Zákonníkom práce.
Zabezpečujeme spracovanie miezd zamestnancov v pracovnom pomere a na  základe všetkých typov dohôd mimo pracovného pomeru včítane prihlášok a výkazov do Sociálnej poisťovne a Zdravotných poisťovní. V stanovených termínoch spracovávame prehľady a ročné hlásenia o dani zo závislej činnosti pre Daňový úrad a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia zamestnancov  pre Zdravotné poisťovne.

 

Dane

V zmysle platnej daňovej legislatívy spracovávame pre klientov všetky druhy daňových priznaní a daňových hlásení. Na požiadanie na základe splnomocnenia zastupujeme klienta v daňovom konaní v rozsahu určenom klientom.


Poradenstvo


Našim klientom poskytujeme ekonomické poradenstvo, poradenstvo z oblastí daní, ekonomiky práce a pracovného práva.